نوشته‌ها

فرم آمونیاک سمی در آبزی پروری

فرم آمونیاک سمی در آبزی پروری

آمونیاک کل حل شده در آب به دو شکل وجود دارد:

آمونیاک یونیزه شده و آمونیاک غیر یونیزه.سمیت آمونیاک در درجه اول به آمونیاک غیر یونیزه نسبت داده شده است.

فرم آمونیاک سمی در آبزی پروری

فرم آمونیاک سمی در آبزی پروری