پارامترهای کیفی آب

پارامترهای کیفی آب برای بهترین عملکرد پرورش ماهی قزل آلا

پارامترهای کیفی آب برای بهترین عملکرد پرورش ماهی قزل آلا

پارامترهای کیفی آب برای بهترین عملکرد پرورش ماهی قزل آلا

پارامترهای کیفی آب برای بهترین عملکرد پرورش ماهی قزل آلا

فرم آمونیاک سمی در آبزی پروری

فرم آمونیاک سمی در آبزی پروری

آمونیاک کل حل شده در آب به دو شکل وجود دارد:

آمونیاک یونیزه شده و آمونیاک غیر یونیزه.سمیت آمونیاک در درجه اول به آمونیاک غیر یونیزه نسبت داده شده است.

فرم آمونیاک سمی در آبزی پروری

فرم آمونیاک سمی در آبزی پروری

 

مزایای سیستم های مدار بسته پرورش ماهی

سیستم مداربسته پرورش ماهی قزل آلا

برخی از مزایای استفاده از سیستم های مداربسته در پرورش ماهی قزل آلا :

 

. افزایش بهره وری از طریق افزایش تولید و برنامه ریزی برای تولید مداوم در طول سال

. کاهش مصرف آب و بازیافت آب مصرفی تا بیش از 95 درصد

. کنترل مخاطرات محیطی از قبیل تغییرات دمایی

. سیستم سازگار با محیط زیست

. کاهش ضریب تبدیل غذایی و رشد حداکثری در حداقل زمان

سیستم مداربسته پرورش ماهی