پروفسور مهدی سلطانی

پروفسور مهدی سلطانی

دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان

استاد و پژوهشگر ممتاز دانشگاه تهران
دانلود سوابق کاری
faradaneh@yahoo.com

دکتر فرود یداللهی

دکتر فرود یداللهی

دکتری علوم صنایع غذایی

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۰۲
faradaneh@yahoo.com

دکتر سید محمد علی جلالی

دکتر سید محمد علی جلالی

دکتری تغذیه آبزیان

faradaneh@yahoo.com

دکتر اسفندیار نجفی

دکتر اسفندیار نجفی

دكتری شيلات

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۱۴
e.najafi@faradanehco.ir

مهندس امین مالکی

مهندس امین مالکی

دبیر کمیته تحقیق و توسعه

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۱۰
a.maleki@faradanehco.ir

مهندس سید مهدی رضوی

مهندس سید مهدی رضوی

کارشناس ارشد علوم و تغذیه دام

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۱۵
m_razavi@faradanehco.ir

 دکتر امیر سلطانی

دکتر امیر سلطانی

دکتری تغذیه آبزیان

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۷۷
amirsoltani.iau.ac@gmail.com

مهندس امین اسدی

مهندس امین اسدی

کارشناس ارشد شیلات

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۷۷
faradaneh@yahoo.com

مهندس فرشاد کریمی

مهندس فرشاد کریمی

کارشناس میکروبیولوژی

faradaneh@yahoo.com

مهندس مهدی عرب

مهندس مهدی عرب

کارشناس ارشد شیلات

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۱۱
m.arab@faradanehco.ir

دکتر سعید یداللهی

دکتر سعید یداللهی

دکتری حرفه ای دامپزشکی

faradaneh@yahoo.com

مهندس علیرضا گل محمدی

مهندس علیرضا گل محمدی

کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان

faradaneh@yahoo.com

 مهندس وحید یداللهی

مهندس وحید یداللهی

کارشناس ارشد شیلات

faradaneh@yahoo.com

دکتر صمد بهرامی

دکتر صمد بهرامی

دکتری شیلات

faradaneh@yahoo.com

دکتر لشکری زاده

دکتر لشکری زاده

دکتری شیلات

faradaneh@yahoo.com

مهندس زهرا صادقی

مهندس زهرا صادقی

کارشناس تضمین کیفیت

faradaneh@yahoo.com

دکتر محسن اصغری

دکتر محسن اصغری

شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان

faradaneh@yahoo.com

 مهندس محمد پوردهقانی

مهندس محمد پوردهقانی

کارشناس ارشد شیلات

faradaneh@yahoo.com