پروفسور مهدی سلطانی

پروفسور مهدی سلطانی

دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان

استاد و پژوهشگر ممتاز دانشگاه تهران

دکترمحمد پورکاظمی

دکترمحمد پورکاظمی

دکتری شیلات-ژنتیک مولکولی

استاد پژوهشي برجسته ملي و بين المللي

دکتر فرود یداللهی

دکتر فرود یداللهی

دکتری علوم صنایع غذایی

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۰۲

دکتر اسفندیار نجفی

دکتر اسفندیار نجفی

دكتری شيلات

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۱۴

دکتر سید محمد علی جلالی

دکتر سید محمد علی جلالی

دکتری تغذیه آبزیان

مهندس امین مالکی

مهندس امین مالکی

دبیر کمیته تحقیق و توسعه

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۱۰

دکتر سید مهدی رضوی

دکتر سید مهدی رضوی

دکتری علوم و تغذیه دام

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۱۵

 دکتر امیر سلطانی

دکتر امیر سلطانی

دکتری تغذیه آبزیان

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۲۰۴

دکتر امید بحری

دکتر امید بحری

دکتری شیلات گرایش تکثیر و پرورش

دکتر امین اسدی

دکتر امین اسدی

دکتری شیلات

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۸۰

مهندس فرشاد کریمی

مهندس فرشاد کریمی

کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دکتر مهدی عرب

دکتر مهدی عرب

دکتری تغذیه

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۱۱

دکتر سعید یداللهی

دکتر سعید یداللهی

دکتری حرفه ای دامپزشکی

مهندس علیرضا گل محمدی

مهندس علیرضا گل محمدی

کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان

 مهندس وحید یداللهی

مهندس وحید یداللهی

کارشناس ارشد شیلات

دکتر صمد بهرامی

دکتر صمد بهرامی

دکتری شیلات

مهندس الهام مظفری

مهندس الهام مظفری

کارشناس ارشد بوم شناسی آبزیان شیلاتی

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۹۵

دکتر مهتاب خلجی

دکتر مهتاب خلجی

دکترای بوم شناسی آبزیان شیلاتی

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۶۴

دکتر ندا داستانپور

دکتر ندا داستانپور

دکترای بوم شناسی آبزیان شیلاتی

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۹۶

دکتر مصطفی علی شیری

دکتر مصطفی علی شیری

دکتری شیلات

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۹۶

دکتر مهکامه لشکری زاده

دکتر مهکامه لشکری زاده

دکتری شیلات

مهندس زهرا صادقی

مهندس زهرا صادقی

مدیر تضمین کیفیت

دکتر محسن اصغری

دکتر محسن اصغری

شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان

 مهندس محمد پوردهقانی

مهندس محمد پوردهقانی

کارشناس ارشد شیلات