دکتر فرود یداللهی

دکتر فرود یداللهی

مدیر هلدینگ فرادانه

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۰۲

مهندس ابراهیم خطیبی

مهندس ابراهیم خطیبی

مشاور بازرگانی شرکت فرادانه

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷

پروفسور مهدی سلطانی

پروفسور مهدی سلطانی

مدیر تحقيق و توسعه

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷

دکتر فرخ یداللهی

دکتر فرخ یداللهی

رئیس هیئت مدیره

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷

مصطفی عسگری

مصطفی عسگری

مدیر مالی شرکت فرادانه

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۰۵

علی قاسمپور

علی قاسمپور

مدیر مالی شرکت فرادانه

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۰۶

دکتر سید مهدی رضوی

دکتر سید مهدی رضوی

مدیر بهره برداری

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۱۵

دکتر مهدی عرب

دکتر مهدی عرب

مدیر بازرگانی

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۱۱

 امین مالکی

امین مالکی

مدیر منابع انسانی و روابط عمومی

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۱۰

فرشاد کریمی

فرشاد کریمی

مدیر کنترل کیفیت

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۱۶

دکتر اسفندیار نجفی

دکتر اسفندیار نجفی

مدیر تضمین کیفیت

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۱۴

ساسان مفتاحی

ساسان مفتاحی

مدیر فروش

تلفن تماس : ۸-۰۲۱۶۶۵۷۱۶۰۱