کسب عنوان واحد تولیدی نمونه دامپزشکی کشور

نمایشگاه شیلات تهران

افتخاری دیگر در صنعت آبزی پروری کشور

 

شرکت فرادانه به عنوان واحد تولیدی نمونه دامپزشکی کشور در روز ملی دامپزشکی مورخ ۱۴مهر ماه انتخاب گردید.