بازدید تیم خدمات پس از فروش شرکت فرادانه از مزارع پرورش میگو استان بوشهر

کارشناسان شرکت فرادانه به منظور بررسی وضعیت عملکرد خوراک میگو توزیع شده در استان بوشهر و اخذ بازخوردهای مشتریان در قالب تیم‌های خدمات پس از فروش از مزارع بازدید بعمل آوردند.

طی این بازدید که با رعایت کامل اصول بهداشتی همراه بود، کارشناسان در ۸۰ مزرعه در سایتهای مند، دلوار، حله، شیف، بندر ریگ و دیلم،حضور یافتند و با اخذ اطلاعات کلی از وضعیت رهاسازی لارو، غذادهی، بیومتری و وضعیت رشد اطلاعات کاملی اخذ کردند،
خوشبختانه نتایج اولیه نشان از عملکرد موفق خوراک میگو فرادانه در اکثر مزارع داشت.