حضور شرکت فرادانه در هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام،طیور و آبزیان تهران

شرکت فرادانه در هجدهین نمایشگاه بین المللی دام،طیور و آبزیان تهران در غرفه بیست و سه سالن سی و پنج میزبان بازدید کنندگان و کارشناسان این صنعت می باشد.