جلسه مشترک معاون محترم پژوهشی دانشگاه شهرکرد و مدیران واحد کارآفرینی و نوآوری دانشگاه با واحد تحقیق و توسعه شرکت فرادانه

در تاریخ هشتم دی ماه سال ۱۳۹۸ معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهرکرد و مدیران واحد کارآفرینی و نوآوری دانشگاه طی بازدید از واحد تحقیق و توسعه شرکت به بیان نقطه نظرات بسیار ارزنده ای درباب اهمیت و ضرورت پژوهش و کارهای تحقیقاتی فرمودند.

در ادامه جناب آقای مالکی مدیر اداری شرکت فرادانه پس از معرفی شرکت به  معرفی کادر توانمند و علمی واحد تحقیق و توسعه شرکت فرادانه پرداختند و سپس جناب آقای دکتر نجفی مدیر واحد تحقیق و توسعه به بیان عملکرد  این واحد، و طرح های پیش روی این شرکت اشاره نمودند.