برگزاری جلسه مشترک کارشناسان شرکت فرادانه و کارشناسان شیلات استان هرمزگان

در ادامه سمینار تخصصی میگو استان هرمزگان،جلسه ای در روز سه شنبه مورخ چهارم تیر ماه با حضور کارشناسان شرکت فرادانه و دکتر ستهی با کارشناسان ادارات شهرستانی شیلات استان هرمزگان برگزار گردید.