بازدید و نشست صمیمی آقای دکترگلشاهی و آقای دکتر خدایی از شرکت فرادانه

گزارش بازدید و نشست صمیمی دکتر عیسی گلشاهی مدیر کل دفتر بهبود کیفیت و توسعه آبزیان سازمان شیلات کشور

و  آقای دکتر خدایی  دبیر کل اتحادیه صادر کنندگان آبزیان کشور وکارشناسان شیلات استان از شرکت فرادانه