بازدید معاون محترم وزیر و ریاست سازمان شیلات کشور از شرکت فرادانه

بازدید معاون محترم وزیر و ریاست سازمان شیلات کشور (جناب آقای دکتر خون میرزایی) ، مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان و مدیر محترم سازمان شیلات استان از مجموعه کارخانجات هلدینگ فرادانه