بازدید مدیران و کارشناسان شرکت فرادانه از مزارع پرورش میگو استان بوشهر

طی بازدید مدیران و کارشناسان شرکت فرادانه از مزارع پرورش میگو استان بوشهر کلیه موارد کارگاه های پرورش میگو و کیفیت خوراک میگو تولیدی شرکت فرادانه مورد ارزیابی قرار گرفت.