بازدید مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از هلدینگ فرادانه

در ابتدا طی جلسه ای کارشناسان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با مدیرعامل و مدیران ارشد هلدینگ فرادانه ظرفیت های بخش آبزی پروری استان مرکزی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

در ادامه از  هلدینگ فرادانه به منظور آشنایی با بخش ها و مراحل تولیدی خوراک آبزیان با حضور مدیر تولید و کارشناسان فرادانه بازدید شد.