بازدید جناب آقای دکتر سامد برومندفر مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی کشور از شرکت فرادانه

بازدید جناب آقای دکتر سامد برومندفر مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی کشور وجناب آقای دکتر محقق کارشناس سازمان دامپزشکی کشور به همراه جناب آقای دکتر حسینعلی سلطانی مدیر کل سازمان دامپزشکی استان و هیئت همراه از شرکت فرادانه