بازدید جمعی از اساتید دانشگاه های عراق از شرکت فرادانه

بازدید جمعی از اساتید دانشگاه های عراق از شرکت فرادانه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴