بازدید جمعی از آبزی پروران استان گیلان از هلدینگ فرادانه

بازدید جمعی از آبزی پروران استان گیلان از مزارع پرورش ماهی و خطوط تولید خوراک آبزیان هلدینگ فرادانه