بازدید جمعی از آبزی پروران استان گیلان از هلدینگ فرادانه

بازدید جمعی از آبزی پروران استان گیلان از هلدینگ فرادانه در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸