بازدید جمعی از آبزی پروران استان چهارمحال و بختیاری از هلدینگ فرادانه

بازدید جمعی از آبزی پروران استان چهارمحال و بختیاری از هلدینگ فرادانه در تاریخ دوازدهم دی ماه ۱۳۹۸