بازدید جمعی از آبزی پروران استان مازندران از هلدینگ فرادانه

بازدید جمعی از آبزی پروران استان مازندران از مزارع پرورش ماهی و خطوط تولید خوراک آبزیان هلدینگ فرادانه