بازدید جمعی از آبزی پروران استان قزوین از هلدینگ فرادانه

بازدید جمعی از آبزی پروران استان قزوین از هلدینگ فرادانه در تاریخ ۰۹ اسفند ماه ۱۴۰۰