بازدید رئیس به همراه هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران از هلدینگ فرادانه

بازدید رئیس به همراه هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران از هلدینگ فرادانه