بازدید جمعی از آبزی پروران استان اصفهان از شرکت فرادانه

در ابتدا جناب آقای مالکی مدیر اداری و روابط عمومی شرکت فرادانه در مورد چرخه ارزش فعالیت و اهداف و چشم اندازهای شرکت فرادانه توضیحاتی ارائه نمودند.

همچنین جناب آقای مهندس کریمی مدیر کنترل کیفیت شرکت فرادانه حضار را از قوانین و مقررات جدید سازمان دامپزشکی کشور آگاه نمودند و راهکار هایی که باید برای اجرای این قوانین انجام داد را توضیح دادند.

در این جلسه جناب آقای مهندس عرب مدیر بازرگانی و آقای دکتر نجفی مدیر تحقیق و توسعه شرکت فرادانه به پرسش های بازدید کنندگان پاسخ دادند و همچنین روشها و نکات کلیدی برای بازده بیشتر استخرهای پرورش ماهی ارائه نمودند.

در ادامه آبزی پروران شهرستان گلپایگان از خط تولید خوراک،کارخانه مکمل سازی و آزمایشگاه شرکت فرادانه بازدید کلی داشتند که در طی این بازدید جناب آقای دکتر سلطانی کارشناس شرکت فرادانه توضیحات کاملی از قسمت های مختلف مجموعه کارخانجات شرکت فرادانه به بازدید کنندگان ارائه نمودند.