انتخاب واحد تحقیق و توسعه شرکت فرادانه به عنوان واحد نمونه

انتخاب واحد تحقیق و توسعه شرکت فرادانه به عنوان واحد نمونه استانی و دریافت تندیس و لوح افتخار