انتخاب شرکت فرادانه به عنوان تامین کننده برتر خوراک میگو

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به پاس همکاری گسترده شرکت فرادانه با این سازمان و پرورش دهندگان میگو استان بوشهر، شرکت فرادانه را به عنوان تامین کننده برتر خوراک میگو این استان انتخاب نمود.