آغاز به کار سمینار تخصصی استراتژی میگو با حضور دکتر ستهی

آغاز به کار سمینار تخصصی استراتژی میگو با حضور دکتر ستهی از کشور هندوستان در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان.

زمان: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶