دکتر فرود یداللهی

دکتر فرود یداللهی

مدیریت و نائب رئیس هیئت مدیره

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۰۲
faradaneh@yahoo.com

مهندس عبدالحميد نوری

مهندس عبدالحميد نوری

مشاور مدیریت شرکت فرادانه

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
faradaneh@yahoo.com

مهندس ابراهیم خطیبی

مهندس ابراهیم خطیبی

مشاور ارشد شرکت فرادانه

Khatibi_eb@yahoo.com

پروفسور مهدی سلطانی

پروفسور مهدی سلطانی

مدیر تحقيق و توسعه

faradaneh@yahoo.com

مهندس مصطفی عسگری

مهندس مصطفی عسگری

مدیر مالی و اقتصادی

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۰۵
faradaneh@yahoo.com

مهندس ساسان مفتاحی

مهندس ساسان مفتاحی

مدیر فروش

تلفن تماس : ۸-۰۲۱۶۶۵۷۱۶۰۱
faradaneh@yahoo.com

مهندس فرشاد کریمی

مهندس فرشاد کریمی

مدیر کنترل کیفی و تضمین کیفیت

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۱۶
faradaneh@yahoo.com

دکتر فرخ یداللهی

دکتر فرخ یداللهی

رئیس هیئت مدیره

faradaneh@yahoo.com

مهندس سید مهدی رضوی

مهندس سید مهدی رضوی

مدیر بهره برداری

تلفن تماس : ۰۹۳۰۶۸۷۵۳۹۳ و ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۱۵
m_razavi@faradanehco.ir

مهندس مهدی عرب

مهندس مهدی عرب

مدیر بازرگانی

تلفن تماس : ۰۹۳۰۶۸۷۵۳۹۰ و ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۱۱
faradaneh@yahoo.com

مهندس امین مالکی

مهندس امین مالکی

مدیر منابع انسانی و روابط عمومی

تلفن تماس : ۰۹۳۰۶۸۷۵۳۹۱ و ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۱۰
amin.maleki11@yahoo.com

دکتر اسفندیار نجفی

دکتر اسفندیار نجفی

مدیر تضمین کیفیت

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۱۴
esfandyar.najafi@gmail.com

دکتر فرشاد یداللهی

دکتر فرشاد یداللهی

عضو هیئت مدیره

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۱

مهندس غلامرضا حیدری

مهندس غلامرضا حیدری

عضو هیئت مدیره

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۱